EĞİTİMLERİMİZ

Bilgi Birikim Eğitim A.Ş

Nitelikli Hesaplamalar
Bilirkişilik Eğitimleri

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. Maddesi ile bilirkişiliğe kabul şartları arasında, “başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” şartı getirilmiştir. Yasal düzenleme gereği, bilirkişilik yapmak için başvuran kişinin, nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında eğitim gördüğünü, Bilirkişilik Bölge Kuruluna başvuru esnasında belgelemesi zorunludur.

Ancak, eğitimin amacı, sadece belge temin etmek değil, ilgili alt uzmanlık alanında, Yasa ve Yargıtay içtihatlarına uygun, denetime elverişli bilirkişi raporu hazırlayacak seviyede bilgiye sahip olmak olmalıdır. Bu nedenle, “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”, “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” ve “İş Göremezlik Destekten Yoksun Kalma (Aktüerya)” alt uzmanlık alanlarında, Bilgi Birikim tarafından düzenlenen eğitimlerin süresi 32 saat olarak belirlemiştir.

Katılımcılara, detaylı içeriğe sahip, uygulamaya ilişkin Yargıtay kararlarını içeren eğitim notları ve ilgili alanda bilirkişilik yapanlarca kullanılan elektronik hesap tabloları ile bilirkişi raporu örnekleri, taşınabilir bellekler içerisinde verilmektedir. Böylece bilirkişiliğe yeni başlayacak meslektaşların bir adım daha ileride olması amaçlanmaktadır.

Bunun dışında, “Sendikalar ve TİS Mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “İcra ve İflas mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Aile ve Miras mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Kooperatifler mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Kat mülkiyeti mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Tüketici mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Ticaret mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Bankacılık mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Sigorta mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Avukatlık mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Kamu ihale mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında da, talep durumuna göre eğitimler açılması planlanmaktadır.

Meslek İçi Eğitimler

Özellikle iş hukuku alanında, sıkça yasa değişiklikleri yapıldığı ve yine sıkça Yargıtay uygulamasının değiştiği bilinen bir gerçektir. İş hukuku alanında sürekli çalışmayan veya mesleğe yeni başlayan avukat meslektaşlarımızın, son uygulamalar hakkında detaylı ve yeterli bilgi sahibi olamaması sebebiyle, mağduriyet ve hak kaybı yaşadıkları hepimizce bilinmektedir.

Buna en güzel örnek, HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra yaşanan belirsiz alacak / kısmi dava tartışmasıdır. Yargıtay uygulaması hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması nedeni ile halen belirsiz alacak davasının getireceği menfaatlerden yeterince faydalanılamamaktadır.

Yine, Mahkemece karara bağlanan ücret ve tazminat alacaklarından yapılacak yasal kesintilerin yeterince bilinmemesi ve ilgili hesap tablolarına sahip olunmaması, icra takibi aşamasında sorunlara yol açmakta, tahsilatın gecikmesi ve karşı vekalet ücreti ödenmesi nedeniyle hak kaybı oluşmaktadır.

İşte tüm bu ve benzeri sebeplerle, işçilik alacakları ve beden tamlığının ihlalinden kaynaklı tazminat davalarında, arabuluculuk aşamasından başlayarak, dava dilekçesinin hazırlanması, delillerin toplanması, davanın takibi ve icra takibinin hazırlanması sürecinde yapılması gerekenler, 16 saat süreli meslek içi eğitimlerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Katılımcılara, detaylı içeriğe sahip, uygulamaya ilişkin Yargıtay kararlarını içeren eğitim notları, dilekçe örnekleri ve elektronik hesaplama tabloları, taşınabilir bellekler içerisinde verilmektedir. Böylece mesleğe yeni başlayacak Avukatların bir adım daha ileride olması amaçlanmaktadır.